JA University - шаблон joomla Продвижение
Jste zde: Úvodní stránka Co se děje
 
Obsahem této stránky jsou především informace o aktivitách Platformy a aktivitách kolem zmiňované Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v ČR. Rovněž zde naleznete informace o zásadních událostech na poli práce s uživateli drog a jejich blízkými a v oblasti podoby a dalšího směřování tzv. drogových služeb v ČR, případně též v zahraničí.

 

Prohlášení k návrhu testovat žáky bez souhlasu zákonných zástupců

Zveřejňujeme plné znění Prohlášení Platformy k záměru rozšířit pravomoci učitelů testovat žáky na přítomnost drog bez souhlasu jejich zákonných zástupců, který je obsažen ve vládním návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (tzv. protikuřácký zákon).

 

Číst dál...

Zápis z dubnového Adiktologického fóra

Níže si můžete pročíst oficiální zápis z dubnového Adiktologického fóra, kterého jsme se zúčastnili. Jeho obsahem byla, mimo jiné, diskuze nad navrhovanou Koncepcí, připomínkami, které k ní byly vzneseny a zájmem sekretariátu RVKPP mít k dispozici takovou koncepci, která bude akceptovatelná pro širokou odbornou veřejnost a stane se základem pro financování služeb.

 

Číst dál...

Výzva A.N.O. k projednání připomínek, adresovaná ČAA a SNN

 

Níže vám pro informaci přinášíme výzvu A.N.O. k projednání zásadních připomínek ke Koncepci sítě specializovaných adiktologických služeb v České Republice, kterou adresovala České asociaci adiktologů a Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP.

Součástí této výzvy je rovněž bližší popis základních výhrad A.N.O. vůči stávající verzi Koncepce.

Číst dál...

Článek Ondřeje Sklenáře

 

Protože nám jde o opravdu otevřenou diskuzi, zveřejňujeme zde reakci Ondřeje Sklenáře, předsedy České asociace adiktologů, na články, které publikovala Platforma nebo její někteří členové. Článek byl uveřejněn v časopise Adiktologie, pod názvem "Zahájení diskuse" aneb řešme problémy v celém kontextu.

Číst dál...

Pár slov k článku Ondřeje Sklenáře

 

Z uveřejněného článku Ondřeje Sklenáře se zdá, že adiktologové chápou snahu Platformy jako polarizační mezi sociálními vědami a medicínou. To nám přijde jako nešťastné. Jde nám o rozšíření diskuze a opravdový dialog mezi přístupy, nikoliv o dialog v rámci jednoho diskurzu (ať už medicínského nebo sociálního).

Zároveň bychom rádi vyvrátili snahy o diskreditaci Platformy poukazem na její „skryté“ zájmy nebo pozdní vstup do diskuze. Platforma opakovaně zdůrazňuje, že není nikým honorována, nereprezentujeme žádnou zákulisní zájmovou skupinu. Jsme lidé, kterým jde o komplexní přístup k závislostem a dialog různých přístupů v teorii i praxi. Ten je podle nás navrhovanou Koncepcí ohrožen.

Číst dál...

Výzva Platformy

 

Před pár dny jsme do služeb pro uživatele drog a závislé rozeslali e-mailem výzvu všem pracovníkům k připojení se k aktuální iniciativě naší Platformy, jejímž cílem je zastavení procesu schvalování Koncepce adiktologických služeb. Argument objasňující tento cíl jsme nastínili v přiloženém dokumentu Postoj Platformy ke koncepci, který zveřejňujeme níže.
Důvodem pro tento krok je prostá skutečnost, že nám přijde důležité, aby naše iniciativa měla podporu zejména mezi pracovníky v přímé péči s uživateli drog a závislými (a jejich blízkými), protože ta bude Koncepcí nejvíce zasažena.

 

Postoj Platformy pro komplexní přístup k užívání drog a závislostem k dokumentu „Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice“1

Otázky užívání drog a závislostí jsou natolik komplexní a mnohovrstevnaté, že není možné, aby se jich ujal jeden samostatný obor. Vyžadují širokou mezioborovou spolupráci, jak na úrovni vědy a výzkumu, tak na úrovni prevence, péče a pomoci. Ačkoliv vítáme snahy o společný koncepční rámec v této oblasti, musíme z tohoto důvodu jednoznačně odmítnout současnou podobu Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice (dále jen Koncepce). Ačkoliv proklamuje „biopsychosociální“ a „transdisciplinární“ model, užívání drog a závislosti jsou zde představeny primárně jako zdravotní problém a tím pádem i navrhovaná řešení jsou jednostranně medicínská.

Číst dál...

Informační e-mail, setkání Platformy a zřízení facebookových stránek

 

Na konci uplynulého týdne jsme všem sociálním, zdravotním a podobným službám v ČR, které se nějakým způsobem zabývají drogovou problematikou, a na které se nám podařilo dohledat kontakt (terénní programy, kontaktní centra, různé ambulance, doléčovací programy, terapeutické komunity, centra primární prevence, psychiatrické nemocnice, detoxy, psychoterapeuti, služby pro uživatele alkoholu a hráče hazardních her apod.), rozeslali e-mailem informace o vzniku této Platformy a její činnosti.

Zároveň vás v tomto e-mailu zveme na setkání Platformy v Brně, dne 10. 1. 2015, přičemž toto setkání je určeno těm z vás, kdo se chtějí na činnosti platformy nějakým způsobem aktivně podílet. Nejde tedy o schůzku informační, ale pracovní, na které budeme především intenzívně plánovat další konkrétní aktivity Platformy. Pokud tedy máte zájem se tohoto setkání zúčastnit, prosíme o potvrzení vaší účasti nejpozději do 3. 1. 2015 odpovědí na náš email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Číst dál...

Setkání s Tomem Strongem

 

Zástupci platformy se na konci listopadu sešli s profesorem Tomem Strongem z Werklund School of Education, University of Calgary v Kanadě, který byl jedním z hlavních hostů mezinárodního sympozia Horizonty (na téma „Kdo je tady expert?“) pořádaného skupinou Narativ. Tom se dlouhodobě zabývá diskurzivní psychologií a výzkumně analyzuje medikalizační tendence ve vzdělávání poradců.

Jeho tým na University of Calgary je také zapojen do mezinárodního projektu zaměřeného na závislosti a zotavování ze vztahové perspektivy. Zajímají je přitom otázky typu: Jakým způsobem ve vztazích stabilizujeme závislost? Jak tvoříme interakce, které způsobují, že věci (jako závislost) zůstávají stejné? A jak je potom de-stabilizovat? Tomuto tématu se rovněž věnoval na zmíněném sympoziu, kde měl zajímavý příspěvek o závislosti a zotavování. Kromě jiného přitom mluvil o podpůrných systémech závislosti.

Číst dál...

Vyšly naše první články

 

V uplynulých týdnech jsme dokončili naše první tři články, v nichž jsme shrnuli několik svých nejzásadnějších výhrad ke Koncepci adiktologických služeb. Články vyšly v periodicích magazín legalizace, časopis Sociální práce/Sociálna práca a časopis Adiktologie. Zároveň si je můžete v plném znění pročíst na těchto stránkách, v sekci Názory, kam budeme umísťovat všechny naše články, úvahy, názory, stati a podobně.

Jde o články Čí jsou závislosti? Několik výhrad ke koncepci Adiktologických služeb a Rodící se diskuze na poli služeb pro osoby užívající návykové látky.

Chcete-li se blíže seznámit s Koncepcí adiktologických služeb, jejíž realizaci chceme zabránit, najdete její úvod a odkaz na úplné znění v sekci Co se děje. Do této sekce budeme umísťovat informace o všech našich aktivitách, stejně jako o aktivitách okolo této Koncepce.

 

Kritika Koncepce adiktologických služeb ze strany zástupců A.N.O.

 

Představujeme vám jeden z příspěvků závěrečné konference k projektu NETAD. Jde o reflexi výsledků tohoto projektu ze strany zástupců neziskových organizací, kteří zároveň reprezentují A.N.O., jíž jsou členy. Jedná se přitom o jedinou kritickou reflexi výstupů tohoto projektu, která poukazuje zejména na jejich zdravotnický redukcionismus, poplatnost zdravotním pojišťovnám, namísto reflexe individuálních potřeb klientů, stavění meziresortních bariér, rozpory v tom, co deklarují a v tom, co ve skutečnosti navrhují, opomíjení zkušeností z ČR i ze zahraničí, nesmyslnost vtlačování tohoto oboru pod zdravotnictví apod.

S těmito výtkami se členové platformy plně ztotožňují. Vzhledem k tomu, že se však tato kritická reflexe nedá na stránkách Kliniky adiktologie dohledat, což bohužel působí dojmem, že ji nelze dohledat zcela záměrně, rozhodli jsme se ji zde zveřejnit v plném znění. Původní text byl zpracován formou prezentace, pro přehlednost proto její jednotlivé stránky začínají zvýrazněným nadpisem.

 

QUO VADIS, A.N.O.? Reflexe výsledků projektu NETAD a jejich dalšího využití z pohledu A.N.O.
PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc., Mgr. Jiří Richter, MUDr. David Adameček

Závěrečná konference projektu NETAD, „QUO VADIS, ADIKTOLOGIE?
Reflexe výsledků projektu NETAD a jejich dalšího využití“
29. 4. 2014, Kongres hotel Jezerka

Celý článek

Seznamte se s Koncepcí sítě specializovaných adiktologických služeb v ČR, jejíž vznik se stal impulsem pro zformování této platformy

 

Celá koncepce je ke stažení na stránkách Kliniky adiktologie:

http://adiktologie.cz/cz/articles/detail/594/4414/Koncepce-site-specializovanych-adiktologickych-sluzeb-v-Ceske-republice

1. Úvod
Koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie patří do skupiny tzv. klíčových dokumentů oboru adiktologie popsaných v Akčním plánu (Miovský, 2013a). Uzavírá proces vzniku série dokumentů v rámci projektu NETAD, tj. je posledním klíčovým dokumentem, který vznikal v rámci tohoto projektu v souladu právě se schváleným a výše citovaným Akčním plánem. Význam Koncepce vědy a výzkumu spočívá ve více rovinách a v žádném případě nezasahuje pouze akademickou sféru univerzitních pracovišť a výzkumných institucí typu Akademie věd ČR atd. Její ambice je mnohem hlubší a širší, neboť souhra mezi potřebami klinické praxe a akademickým prostředím je jedním ze základních předpokladů dalšího úspěšného vývoje celého oboru. Věda bez praxe a praxe bez vědy je jako chůze o jedné noze. Oba světy se vzájemně úzce doplňují a podporují a obor se stává oborem tehdy, pokud mu nechybí kvalitní a nosná vědecká základna. Obor a profesionálové v něm pracující musí být schopni komplementárně ke své cílové skupině (skupinám) popisovat co, proč, jakým způsobem, kým a jak má být prováděno, aby intervence měla smysl a úspěch. Musíme tedy umět zdůvodnit a popsat svoji práci a umět doložit, že cílovým skupinám, kterým je tato práce určena, prokazatelně pomáháme. Jinými slovy že efekt naší práce je popsatelný, měřitelný a prokazatelný. Tato úzká vazba je vitální pro oba světy, jak vědu, tak klinickou praxi a právě tato vazba je motorem, facilitačním prvkem pro naši každodenní práci i pro informovanost našich donorů o naší práci a jejích výsledcích. Ano, je to právě toto nejjednodušší vyjádření naší zodpovědnosti vůči společnosti, vůči subjektům a strukturám, které do našeho oboru vkládají své prostředky a logicky očekávají, že tyto prostředky jsou investovány účelně a efektivně. Současně bez komunikace uvnitř i vně oboru o tom, co očekáváme a definujeme jako cíle své práce a proč, a do jaké míry tyto cíle skutečně splňujeme, lze těžko dosáhnout kontinuálního procesu zvyšování kvality a standardizace kvality. 

Celý článek

Jste zde: Úvodní stránka Co se děje