JA University - шаблон joomla Продвижение
Jste zde: Úvodní stránka Co se děje Seznamte se s Koncepcí sítě specializovaných adiktologických služeb v ČR, jejíž vznik se stal impulsem pro zformování této platformy

Seznamte se s Koncepcí sítě specializovaných adiktologických služeb v ČR, jejíž vznik se stal impulsem pro zformování této platformy

 

Celá koncepce je ke stažení na stránkách Kliniky adiktologie:

http://adiktologie.cz/cz/articles/detail/594/4414/Koncepce-site-specializovanych-adiktologickych-sluzeb-v-Ceske-republice

1. Úvod
Koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie patří do skupiny tzv. klíčových dokumentů oboru adiktologie popsaných v Akčním plánu (Miovský, 2013a). Uzavírá proces vzniku série dokumentů v rámci projektu NETAD, tj. je posledním klíčovým dokumentem, který vznikal v rámci tohoto projektu v souladu právě se schváleným a výše citovaným Akčním plánem. Význam Koncepce vědy a výzkumu spočívá ve více rovinách a v žádném případě nezasahuje pouze akademickou sféru univerzitních pracovišť a výzkumných institucí typu Akademie věd ČR atd. Její ambice je mnohem hlubší a širší, neboť souhra mezi potřebami klinické praxe a akademickým prostředím je jedním ze základních předpokladů dalšího úspěšného vývoje celého oboru. Věda bez praxe a praxe bez vědy je jako chůze o jedné noze. Oba světy se vzájemně úzce doplňují a podporují a obor se stává oborem tehdy, pokud mu nechybí kvalitní a nosná vědecká základna. Obor a profesionálové v něm pracující musí být schopni komplementárně ke své cílové skupině (skupinám) popisovat co, proč, jakým způsobem, kým a jak má být prováděno, aby intervence měla smysl a úspěch. Musíme tedy umět zdůvodnit a popsat svoji práci a umět doložit, že cílovým skupinám, kterým je tato práce určena, prokazatelně pomáháme. Jinými slovy že efekt naší práce je popsatelný, měřitelný a prokazatelný. Tato úzká vazba je vitální pro oba světy, jak vědu, tak klinickou praxi a právě tato vazba je motorem, facilitačním prvkem pro naši každodenní práci i pro informovanost našich donorů o naší práci a jejích výsledcích. Ano, je to právě toto nejjednodušší vyjádření naší zodpovědnosti vůči společnosti, vůči subjektům a strukturám, které do našeho oboru vkládají své prostředky a logicky očekávají, že tyto prostředky jsou investovány účelně a efektivně. Současně bez komunikace uvnitř i vně oboru o tom, co očekáváme a definujeme jako cíle své práce a proč, a do jaké míry tyto cíle skutečně splňujeme, lze těžko dosáhnout kontinuálního procesu zvyšování kvality a standardizace kvality. 

Koncepce vědy a výzkumu má zásadní vliv na tři důležité oblasti. První z nich je obecně grantová politika státu a cílená podpora rozvoje oblastí vyžadujících zvláštní pozornost. Jde tedy o promítnutí koncepční představy oboru v diskusi o dalším směřování relevantních mechanismů financování a podpory vědy, jako je např. současný proces vzniku nové zdravotnické grantové agentury navazující na činnost IGA (Interní grantová agentura), případně budoucí možné úpravy či změny v GAČR (Grantová agentura České republiky) z hlediska podoborových komisí atd. Souhra mezi výzkumnými prioritami oboru reprezentovaného svými odbornými společnostmi a společenskou poptávkou je důležitá a snižuje riziko zbytečných konfliktů nebo nerovnováhy.

Druhou velkou oblastí je diskuse uvnitř oboru adiktologie o tom, co v dané vývojové etapě oboru tvoří hlavní ohniska zájmu z hlediska např. kvality a efektivity péče, vymezení a podpory doporučených postupů preventivní a klinické praxe atd. V návaznosti na předchozí bod je za reflexe současných možností a podmínek systému třeba podrobit diskusi to, co má tvořit priority podpory a proč. Za existence současných ekonomických, institucionálních a personálních limitů pro vědu a výzkum je potřeba vyjednávat a zdůvodnit naše priority a tyto priority zohlednit právě v nastavení klíčových finančních programů pro podporu vědy a výzkumu. To se týká samozřejmě nejen zde opakovaně zmíněného aplikovaného výzkumu, který je v této chvíli v České republice pro adiktologii klíčovým, ale samozřejmě též postupně se rozvíjejícího se základního výzkumu, pěstovaného na několika pracovištích.

Třetí oblastí a důvodem k potřebě pečlivé a uvážené formulace Koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie je výchova mladých vědeckých a výzkumných pracovníků, budování infrastruktury a zázemí pro adiktologickou vědu a její následný vliv na vývoj a podobu vzdělávání v oboru adiktologie a to jak na pregraduální (Bc, Mgr) úrovni, tak na úrovni postgraduální. Právě postgraduální program pak ale v tomto kontextu zaujímá klíčové postavení a představuje onu reálnou personální „líheň“ budoucích vědeckých pracovníků, místo, kde se rodí nové objevy a kde se potkávají zkušení výzkumníci a vedoucí výzkumných týmů a projektů se svými studenty a kde vzniká také předpoklad další „internacionalizace“ tuzemské adiktologie, prostřednictvím participace zahraničních studentů a realizace mezinárodní spolupráce v rámci projektů s účastí doktorských studentů a mladých postdoků. Právě rozvoj této platformy tvoří jedno z těžišť celé této koncepce.

Přestože na to v této první verzi koncepce vědy a výzkumu v adiktologii není odpovídající prostor, cítím osobně jako dluh to, že chybí systematické historické review původních výzkumných prací a autorské tradice adiktologického výzkumu v česko-moravském prostoru. Je to určitý dluh do budoucna, který bude třeba napravit a zmapovat dílčí aktivity. Přesto bych rád na tomto místě vzdal hold člověku, kterého osobně považuji za skutečného nestora českého adiktologického výzkumu a kterému náleží ocenění za celoživotní práci, kterou položil základy klinickému a mezioborově orientovanému výzkumu závislostí. Současně výzkumníku, který svým urputným a poctivým přístupem k vědě bude nedostižným vzorem pro současnou i nastupující generaci vědeckých pracovníků v našem oboru. Tímto člověkem je Luděk Kubička (Psychiatrické centrum Praha), mj. laureát Ceny adiktologie a jeden z mála domácích výzkumníků, který si dokázal získat respekt a uznání v zahraničí. Stejně tak je na místě poděkovat a ocenit výzkumníka a vědce, který se zasloužil o popularizaci adiktologických výzkumných témat a který dokázal svojí pílí a skvělými výsledky navázat mj. na prof. Šantavého a další olomoucké významné osobnosti vědy. Lumír Hanuš (Hebrejská univerzita v Jeruzalémě) je v tomto smyslu výjimečnou a přesto velmi skromnou osobností, která má vliv na formování témat a ovlivňování směru výzkumu.

V Praze 22. března 2014 prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

 

Jste zde: Úvodní stránka Co se děje Seznamte se s Koncepcí sítě specializovaných adiktologických služeb v ČR, jejíž vznik se stal impulsem pro zformování této platformy