JA University - шаблон joomla Продвижение
Jste zde: Úvodní stránka Co se děje Kritika Koncepce adiktologických služeb ze strany zástupců A.N.O.

Kritika Koncepce adiktologických služeb ze strany zástupců A.N.O.

 

Představujeme vám jeden z příspěvků závěrečné konference k projektu NETAD. Jde o reflexi výsledků tohoto projektu ze strany zástupců neziskových organizací, kteří zároveň reprezentují A.N.O., jíž jsou členy. Jedná se přitom o jedinou kritickou reflexi výstupů tohoto projektu, která poukazuje zejména na jejich zdravotnický redukcionismus, poplatnost zdravotním pojišťovnám, namísto reflexe individuálních potřeb klientů, stavění meziresortních bariér, rozpory v tom, co deklarují a v tom, co ve skutečnosti navrhují, opomíjení zkušeností z ČR i ze zahraničí, nesmyslnost vtlačování tohoto oboru pod zdravotnictví apod.

S těmito výtkami se členové platformy plně ztotožňují. Vzhledem k tomu, že se však tato kritická reflexe nedá na stránkách Kliniky adiktologie dohledat, což bohužel působí dojmem, že ji nelze dohledat zcela záměrně, rozhodli jsme se ji zde zveřejnit v plném znění. Původní text byl zpracován formou prezentace, pro přehlednost proto její jednotlivé stránky začínají zvýrazněným nadpisem.

 

QUO VADIS, A.N.O.? Reflexe výsledků projektu NETAD a jejich dalšího využití z pohledu A.N.O.
PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc., Mgr. Jiří Richter, MUDr. David Adameček

Závěrečná konference projektu NETAD, „QUO VADIS, ADIKTOLOGIE?
Reflexe výsledků projektu NETAD a jejich dalšího využití“
29. 4. 2014, Kongres hotel Jezerka

Struktura prezentace

• Postoj A.N.O. k východiskům projektu NETAD
• Okruhy aktivit NETAD – zkušenosti A.N.O.
• Adiktologické fórum
• výměnné stáže
• koncepční dokumenty oboru prevence závislostí
• Výstupy projektu NETAD – pro a proti
• Rizika vývoje oboru adiktologie z pohledu A.N.O.

A.N.O. vs. východiska projektu NETAD
• A.N.O. - partner Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze při realizaci projektu NETAD
• A.N.O. – podpora východisek a cílů projektu:
• přispět k budování komplexního, integrovaného a multidisciplinárního oboru adiktologie
• integrace
• potenciálních klientů s různými druhy závislostí,
• mezioborových postupů – léčebné, edukativní, sociální práce
• síťování a propojování odborníků v oboru prevence závislostí s různou profesní kvalifikací
• doplnění koncepčních dokumentů oboru prevence závislostí – síť služeb, etický kodex a komise, postupy...

Adiktologické fórum
• Roztříštěnost
• aktivit, názorů i postojů a při prosazování zájmů
• Neexistence
• odborné platformy, pravidelné komunikace a koordinace
• Adi fórum - otevřená mezisektorová a mezioborová platforma
• pravidelná komunikace a odborná diskuze
• koordinace klíčových aktivit jednotlivých subjektů a sjednocování postupů a postojů
• Garantem jsou střešní organizace - SNN, A.N.O., ČAA a KAd

Z historie Adiktologického fóra
• Vznik - iniciativa KAd 1. LF UK (Miovský) a A.N.O. (Richter) výstup disputací o budoucnosti oboru v rámci NETAD
• První setkání - kulatý stůl - 29. 11. 2011 (A.N.O., SNN, ČAA, RVKPP, NMS, poskytovatelé, KAd, odborníci)
• Zpočátku neformální a dobrovolné, od I/2013 formalizované a s účastí reprezentantů klíčových organizací
• Dohoda pokračovat v setkáních pod hlavičkou Adi fóra na půdě Apolináře.
• Koordinaci obsahové náplně fóra a moderování nabídla A.N.O. (Jiří Richter)
• Diskuse zahájena nad zásadním rozvojovým materiálem „Koncepce sítě služeb“
• Setkání probíhalo původně každý měsíc

Adi fórum - současnost
• Od IX/2013 zaštiťuje sekretariát RVKPP – setkání 1x za 2 měsíce.
• 14. 3. 2014 - již 14. setkání AdF
• Obsahová stránka - zajišťují odborné společnosti, které se střídají v předsednictví Adiktologického fóra po půl roce.
• V 1. pol. 2014 předsedá Česká asociace adiktologů.
• Zápisy ze setkání:
• http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/vybory/adiktologicke-forum-114171/.
• Příští AdF je 7. května 2014
• Kontaktní osoba: Bc. Eliška Chmelová; Asistentka Oddělení koordinace a financování s RVKPP; Tel.: +420 296 153 104; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adi fórum – cíle a očekávání
• prostřednictvím pravidelných setkávání odborníků z oboru adiktologie zajistit
• sdělování aktuálních informací z oboru,
• výměnu zkušeností,
• koordinaci společných aktivit v oboru, a to včetně tvorby koncepce a rozvoje oboru.
• síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii

Pravidelní účastníci Adi fóra
• A.N.O. – Mgr. Jiří Richter
• Česká asociace adiktologů – Bc. Ondřej Sklenář.
• IPPP – PhDr. Leona Běhounková, Ph.D.
• Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze – doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. a prim. MUDr. Petr Popov.
• RVKPP – Mgr. Jindřich Vobořil a Lucie Kissová
• NMS – MUDr. Viktor Mravčík
• GŘ VS ČR – Mgr. Tomáš Koňák.
• Sananim, o.s. - PaedDr. Martina Richterová – Těmínová
• Společnost Podané ruce o.p.s. – MUDr. Jiří Dolák
Vzhledem k deklarované mezioborovosti adiktologie chybějí zástupci MZ ČR a MPSV ČR

Výměnné stáže – zkušenosti A.N.O.
• Cíl – rozvoj spolupráce mezi VŠ, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem
• Stáže v odborných službách – studenti, pracovníci zdravotnických a/nebo sociálních
• Duplicitní aktivita – stáže organizovala Klinika Adiktologie jako řešitel projektu, i A.N.O. a SPR – partneři projektu – vzájemné „přetahování se“ o zájemce o stáž
• Relativní nechuť a nezájem pracovníků oslovených NNO – členů A.N.O. o možnost absolvovat stáž
• Hostitelské NNO – dobrá zkušenost se stážisty

Odborná interaktivní setkání
• Setkání sekcí terapeutických komunit a doléčovacích center
• 15. května 2013, PL Bílá Voda
• Spolupráce, rozvoj síťování a služeb v sekci následná péče
• 20. února 2014, Konferenční kinosál Muzea Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2
• Spolupráce, rozvoj síťování a služeb ve vězeňství (Standardy služeb ve vězení)
• 27. března 2014, Konferenční kinosál Muzea Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2

Koncepční dokumenty oboru
• Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice
• dosud chybějící dokument, přes deklaraci adiktologie jako mezioborového oboru - poplatný zdravotnickému resortismu a redukcionismu u jednotlivých typů služeb
• Etický kodex pracovníků v adiktologii
• dosud chybějící dokument
• Jednací řád etického kolegia ČLS SNN JEP
• chybějící subjekt oboru
• Mapa kapacit stáží
• Analýza výzkumného potenciálu sítě služeb
• Chybějící dokumenty – potřebné spíše pro KAd

Rizika vývoje oboru z pohledu A.N.O.
• Koncepce služeb - deklaruje multidisciplinární obor adiktologie vs. zdravotnický redukcionismus
• popis služeb a jejich personální zabezpečení – převážně zdravotnické profese, ostatní jsou jen “doplňkové”
• zdravotnické výkony přitom ve službách nepřevažují
• nezohledňuje stávající praxi služeb, jež vznikly jako alternativa k jednooborovým psychiatrickým z éry před r. 1989
• Adiktolog není jediná profese v oboru závislostí – viz země západní Evropy – převažují sociální profese

Pojetí adiktologie z pohledu A.N.O.
• Obor prevence závislostí je multidisciplinární (viz evidence-based přístup), vyžaduje mezioborové týmy složené z pracovníků různých profesí – ne jen z adiktologů
• Výkony zdravotnické, sociální práce a/nebo edukativní jsou v oboru prevence závislostí
• navzájem nezastupitelné a stejně významné
• nelze je redukovat pouze na zdravotnické výkony – to už tu jednou bylo!
• Obor adiktologie má bourat stereotypní resortní mantinely zdravotní vs. sociální vs. edukativní, které jsou překážkami efektivní práci s klienty, ne je posilovat!

Další rizika “adiktologizace” oboru
• Má politiku prevence závislostí určovat zdravotní pojišťovna nebo odborná obec? (viz negativní zkušenosti ze zahraničí)
• kdo je odborně způsobilý pro práci s klienty – viz neuznání dle zákona uznaných adiktologů Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
• tlak na zrušení anonymity klientů – zásadní riziko pro efektivitu služeb HR
• určování délky a obsahu léčby závislostí a složení léčebných týmů (jsou Psychiatrické nemocnice spokojené se status quo?)
• dělení služeb na adiktologické a ostatní – riziko opětovného vzniku dvou oddělených sítí pro osoby ohrožené závislostmi
• obor prevence závislostí = zdravotně-sociálně-edukativní – ne pouze zdravotní/pouze sociální/pouze pedagogický

Co tedy chceme?
A.N.O. vyzývá pracovníky služeb i členy SNN a ČAA
• spojit síly za zachování stávajícího mezioborového přístupu ve službách pro osoby ohrožené závislostmi
• tj. bořit resortní bariéry, ne se jim podrobovat nebo je dokonce upevňovat, jsou-li nesmyslné

 

Je opravdu absolvent Bc. adiktologie s 2 lety praxe ve zdravotnické/certifikované službě a 2 třídenními “specializačními” kurzy připraven bez dohledu poskytovat individuální/skupinovou či rodinnou terapii?

Nezapomněli jsme, že služby poskytujeme klientům a jejich rodinám a nikoli zdravotním pojišťovnám?


Děkujeme za pozornost a zamyšlení
A.N.O. – Asociace nestátních organizací
poskytujících adiktologické a sociální služby
pro osoby ohrožené závislostním chováním

 

Jste zde: Úvodní stránka Co se děje Kritika Koncepce adiktologických služeb ze strany zástupců A.N.O.