JA University - шаблон joomla Продвижение
Jste zde: Úvodní stránka

Příznivci platformy

Níže uvedení lidé se připojují k iniciativě této platformy a zveřejněním svého jména vyjadřují sympatie a podporu její snaze. Především se tím připojují k výzvě na zastavení realizace Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v ČR, která je výstupem projektu NETAD a započetí široké odborné diskuze o podobě a směřování služeb pro uživatele drog, závislé a jejich blízké. A to při reflektování zkušeností a poznatků ze zahraničí, hledání toho, co funguje a se zapojením samotných klientů.

Pokud také máte zájem připojit se k této platformě, vyjádřit jí podporu, přidat tak našemu úsilí váhu a pomoci změnit současnou situaci, vyplňte prosím tento krátký formulář, kde můžete krom svého jména uvést i několik základních informací o sobě. (Po vyplnění formuláře klikněte na Save, tlačítka Apply a Back ignorujte.)

Jméno Příjmení Něco o mně
Lotos – doléčovací centrum, o. p. s. ne zá vi sl á n ez is ko vá o rg an iz ac e, k te rá p os ky tu je s oc iá ln í s lu žb y v e m ěs tě B rn ě k li en tů m/ ká m s e z áv is lo st í n a a lk oh ol u z c el é Č R.
Alena Bendová Ko nt ak tn í c en tr um P ro st ěj ov , 5 l et , s oc iá ln í p ra co vn ík
Aneta Gerlová st ud en tk a o bo ru s oc iá ln í p rá ce n a M U
Anna Valachová ře di te lk a O bl as tn í c ha ri ty K ro mě ří ž
Barbora Fleischerová Ko nt ak tn í c en tr um a t er én ní p ro gr am y D ěč ín , p ůs ob en í 6 l et
Barbora Janyová so ci ál ní p ra co vn ic e, n a k áč ku i n a u li ci : -) , v K on ta kt ní m c en tr u s t er én ní m p ro gr am em B ře cl av
Barbora Petránková Pr ác e s d ět mi b ez r od in éh o z áz em í, z áv os lo st i, p sy ch ot er ap ie .
Břetislav Kantor ve do uc í D ro go vé p or ad ny R en ar ko n o .p .s .
Dagmar Jandová ve do uc í K -c en tr a a d ol éč ov ac íh o p ro gr am u v M os tě , M os t k n ad ěj i
Daniel Jambrikovič Ve d. te ré nn íc h p ro gr am ů- Če sk ý K ru ml ov
Eva Brožová Fo ku s- Pí se k, o .s . s oc iá ln í p ra co vn ík
Eva Plánková So ci ál ní p ra co vn ic e K -c en tr um K yj ov
Eva Vladyková Re co ve ry w or ke r, C ri me R ed uc ti on I ni ti at iv e
Gabriela Vejrostová So ci ál ní p ra co vn ic e, v ed ou cí V DS B la ns ko , S po le čn os t P od an é r uc e o .p .s
Irena Videcká ko nt ak tn í p ra co vn ic e v K -c en tr u K lí č v e V se tí ně
Iva Zendulková Kl in ic ký p sy ch ol og , P N K ro mě ří ž
Ivo Vítek 11 l et p ra xe v K -c en tr u N oe T ře bí č, s oc iá ln í p ra co vn ík , v ed ou cí , n yn í k oo rd in át or . P sy ch ot er ap ie , l ek to rs ká č in no st .
Jakub Lívanský ve do uc í T er én ní ch p ro gr am ů v O lo mo uc i a n a Š um pe rs ku
Jakub Nepejchal Sp ol eč no st P od an é r uc e, P ro gr am p rá ce s k li en ty v k on fl ik tu s e z ák on em .
Jakub Olšák ve do uc í a s oc iá ln í p ra co vn ík , K -c en tr um K lí č v e V se tí ně
Jste zde: Úvodní stránka