JA University - шаблон joomla Продвижение
Jste zde: Úvodní stránka

Příznivci platformy

Níže uvedení lidé se připojují k iniciativě této platformy a zveřejněním svého jména vyjadřují sympatie a podporu její snaze. Především se tím připojují k výzvě na zastavení realizace Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v ČR, která je výstupem projektu NETAD a započetí široké odborné diskuze o podobě a směřování služeb pro uživatele drog, závislé a jejich blízké. A to při reflektování zkušeností a poznatků ze zahraničí, hledání toho, co funguje a se zapojením samotných klientů.

Pokud také máte zájem připojit se k této platformě, vyjádřit jí podporu, přidat tak našemu úsilí váhu a pomoci změnit současnou situaci, vyplňte prosím tento krátký formulář, kde můžete krom svého jména uvést i několik základních informací o sobě. (Po vyplnění formuláře klikněte na Save, tlačítka Apply a Back ignorujte.)

Jméno Příjmení Něco o mně
Jan Dostál ve do uc í T er én ní ch p ro gr am ů A ga rt a
Jan Horák St re et wo rk er .. .. ne bo -l i u li čn ík v s oc iá ln íc h s lu žb ác h, n ěk dy i p od s tř ec ho u v u li cí ch d ia lo gu .
Jan Šnokhous ve do uc í K on ta kt ní ho c en tr a P re ve nt v Č es ký ch B ud ěj ov ic íc h
Jan Sobotka ve do uc í T er ap eu ti ck é k om un it y S ej ře k
Jan Zahradník Te ré nn í s oc iá ln í p ra co vn ík K -c en tr um K ro mě ří ž
Jana Kučerová K- ce nt ru m P ro st ěj ov , 8 l et v z ař íz en í, v ed ou cí c en tr a, ko nt ak tn í a t er én ní p ra co vn ík
Jarmila Krajčová ps yc ho lo žk a A mb ul an ce a di kt ol og ie Z lí n, S po le čn os t P od an é r uc e
Jarmila Švábová ve do uc í a s oc iá ln í p ra co vn ic e - K C K yj ov
Jiří Dintar te ré nn í a k on ta kt ní p ra co vn ík - C en tr um a di kt ol og ic ký ch s lu že b M ag da lé na B en eš ov
Jiří Hladík Te ra pe ut ic ká k om un it a S al eb ra
Jiří Sedláček Ko nt ak tn í n íz ko pr ah ov é s lu žb y p ro u ži va te le d ro g, v ed ou cí s lu že b K C a T P ( 9l et p ra xe v p ří mé p rá ci )
Jiří Valnoha ve do uc í o dd . k on ta tk tn íc h s lu že b v J MK , S po le čn os t P od an é r uc e, o .p .s .
Jitka Vrbová TP SA D ro p I N - S tr ee tw or k, T P U li ce - A ge nt ur a s oc iá ln í p rá ce ; 4 r ok y t et éň ák
Jitka Zezulová So ci ál ní p ra co vn ic e v K on ta kt ní m c en tr u K ro mě ří ž
Josef Soukal Ve do uc í K on ta kt ní ho a p or ad en sk éh o c en tr a v o bl as ti d ro go vé p ro bl em at ik y v e Ž ďá ře n ad S áz av ou ( Je n p ár f ak tů : 1 ) V ít ám s na hu o v zn ik k on ce pc e z e s tr an y k li ni ky a di kt ol og ie , 2 ) m ám e a di kt ol og ic ko u a mb ul an ci a j se m t om u r ád a 3 ) z ár ov eň v ní má m p ot ře bn os t o pr av du m ul ti di sc ip li ná rn íh o p ří st up u)
Kamila Kubelková Rychlá Ve do uc í N ás le dn é p éč e o e x- už iv at el e d ro g s p od po ro va ný m b yd le ní m, A mb ul an tn í l éč ba a p or ad en st ví
Katarína Kotrasová te ré nn a p ra co vn íč ka , D ro go vá s lu žb a V yš ko v, S po le čn os t P od an é r uc e o .p .s .
Kateřina Maděrová K- ce nt ru m a S W, O NY X Z lí n o .p .s .
Kristýna Drnovská Sp ol eč no st P od an é r uc e o .p .s
Ladislav Fabian So ci ál ní p ra co vn ík - t er ap eu t D C R en ar ko n m é z ku še no st i z p ra xe r ád p ře dá m d ál , j se m p ři pr av en n as lo uc ha t, r es pe kt ov at a k om un ik ov at ..
Jste zde: Úvodní stránka