JA University - шаблон joomla Продвижение
Jste zde: Úvodní stránka

Příznivci platformy

Níže uvedení lidé se připojují k iniciativě této platformy a zveřejněním svého jména vyjadřují sympatie a podporu její snaze. Především se tím připojují k výzvě na zastavení realizace Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v ČR, která je výstupem projektu NETAD a započetí široké odborné diskuze o podobě a směřování služeb pro uživatele drog, závislé a jejich blízké. A to při reflektování zkušeností a poznatků ze zahraničí, hledání toho, co funguje a se zapojením samotných klientů.

Pokud také máte zájem připojit se k této platformě, vyjádřit jí podporu, přidat tak našemu úsilí váhu a pomoci změnit současnou situaci, vyplňte prosím tento krátký formulář, kde můžete krom svého jména uvést i několik základních informací o sobě. (Po vyplnění formuláře klikněte na Save, tlačítka Apply a Back ignorujte.)

Jméno Příjmení Něco o mně
Ladislav Holub TK P od ce st ný m lý n v ed ou cí z ař íz en í
Lenka Thelma Pavlasová te ra pe ut ka n a v ol né n oz e a T K M ag da lé na o ps
Lubomír Šlapka Sp ol uz ak la da te l K -c en tr a v M os tě , d lo uh ol et ý a kt iv is ta v o bl as ti p re ve nc e H IV /A ID S a ř ed it el o rg an iz ac e M os t k n ad ěj i
Lucie Mašková te ré nn í s oc iá ln í p ra co vn ic e, T er én ní p ro gr am y B rn o, S po le čn os t P od an é r uc e o .p .s .
Ludmila Kymličková Ps yc ho lo žk a v L ot os u - d ol éč ov ac ím c en tr u p ro l id i s e z áv is lo st í n a a lk oh ol u
Marie Ondřejová Te ré nn í p ro gr am F rý de ck o- Mí st ec ko
Markéta Hlavicová So ci ál ní p ra co vn ík , K on ta kt mí c en tr um K lí č
Martin Boxan ře di te l V zd ěl áv ac íh o c en tr a I .E .S ., S po le čn os t P od an é r uc e o .p .s .
martina brožová ps yc ho lo g A di kt ol og ic ké p or ad y a D ol éč ov ac íh o c en tr a P re ve nt v Č . B ud ěj ov ic íc h j se m
Martina Krištofová Sobihardová TK P od ce st ný m lý n, t er ap eu tk a
Matěj Grunt Te ra pe ut ic ká k om un it a S al eb ra , t er ap eu t
Michael Jettmar Če sk á s po le čn os t A ID S p om oc , z .s .
Milan Bašný TK P od ce st ný m lý n t er ap eu t
Naďa Paštrnáková so ci ál ní p ra co vn ic e, v ed ou cí K on ta kt ní ho c en tr a s t er én ní m p ro gr am em B ře cl av
Olga Fidzinská dv a r ok y t er ap eu tk a v k om un it ě, j ed in eč ná p rá ce
Oto Kovanda ve do uc í K C a T P W HI TE L IG HT I . T ep li ce
Patrik Dráb Ps yc ho lo g v d ol éč ov ac ím c en tr u p ro z áv is lo st i
Patrik Dráb Ps yc ho lo g v d ol éč ov ac ím c en tr u p ro z áv is lo st i
Pavel Novák ře di te l S po le čn os ti P od an é r uc e o .p .s .
Pavel Novák ka čk o K rn ov
Jste zde: Úvodní stránka