JA University - шаблон joomla Продвижение
Jste zde: Úvodní stránka

Příznivci platformy

Níže uvedení lidé se připojují k iniciativě této platformy a zveřejněním svého jména vyjadřují sympatie a podporu její snaze. Především se tím připojují k výzvě na zastavení realizace Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v ČR, která je výstupem projektu NETAD a započetí široké odborné diskuze o podobě a směřování služeb pro uživatele drog, závislé a jejich blízké. A to při reflektování zkušeností a poznatků ze zahraničí, hledání toho, co funguje a se zapojením samotných klientů.

Pokud také máte zájem připojit se k této platformě, vyjádřit jí podporu, přidat tak našemu úsilí váhu a pomoci změnit současnou situaci, vyplňte prosím tento krátký formulář, kde můžete krom svého jména uvést i několik základních informací o sobě. (Po vyplnění formuláře klikněte na Save, tlačítka Apply a Back ignorujte.)

Jméno Příjmení Něco o mně
Pavla Stoklasová Js em s oc iá ln í p ra co vn ic e a p sy ch ot er ap eu tk a. A l ét a p ra cu ji s k li en ty z áv is lý mi , d uá ln ím i d ia gn óz am i i d al ší mi c íl ov ým i s ku pi na mi . N yn í v D ar mo dě j o .s .
Pavlína Boxanová pr oj ek to vá m an až er ka , V zd ěl áv ac í c en tr um I .E .S ., S po le čn os t P od an é r uc e o .p .s .
Pavlína Kubečková te ré nn í s oc iá ln í p ra co vn ic e, U li ce - A ge nt ur a s oc iá ln í p rá ce , o . s .
Petr Blažek so ci al ni p ra co vn ik , S po le čn os t P od an é r uc e, o. p. s
Petr Vymazal ve do uc í p ro gr am u P rá ce s k li en ty v k on fl ik tu s e z ák on em - S po le čn os t P od an é r uc e o .p .s .
Radovan Klabal Ve do uc í a s oc iá ln í p ra co vn ík K on ta kt ní ho c en tr a P lu s K ro mě ří ž
Rafał Marciniak ps yc ho lo g, L ot os – d ol éč ov ac í c en tr um , o . p . s
Roman Hloušek Po ra de ns ké C en tr um P as áž , S po le čn os t P od an é r uc e
Šárka Licehammerová ps yc ho lo žk a D PS E ly si um , S po le čn os t P od an é r uc e
Stanislava Holovčáková te ré nn í a k on ta kt ní p ra co vn ic e d ro go vý ch s lu že b K ol ín - P ro st or p lu s o .p .s . ( 8 l et p ra xe )
Tomáš Brejcha Ve do uc í A di kt ol og ic ké p or ad ny P RE VE NT , a di kt ol og , p sy ch ot er ap eu t, s oc iá ln í p ra co vn ík
Veronika Vláčilová te ré nn í s oc iá ln í p ra co vn ic e, D S V yš ko v, S po le čn os t P od an é r uc e o .p .s .
Vladimír Kaška so ci ál ní p ra co vn ík s d ev ít il et ou p ra xí v k on ta kt ní m c en tr u
Zuzana Dopitová Ve do uc í s oc iá ln í p ra co vn ík K on ta kt ní ho c en tr a a T er én ní ch p ro gr am ů P ře ro v
Zuzana Hrdličková Ko nt ak tn í a s oc iá ln í p ra co vn ic e, K on ta kt ní c en tr um P re ve nt v Č es ký ch B ud ěj ov ic íc h ( 9 l et p ra xe )
Zuzana Protivínská ve do uc í K on ta kt ní ho c en tr a N et op ee r v e Z no jm ě S po le čn os ti P od an é r uc e, o .p .s .
Jste zde: Úvodní stránka